romantikken i danmarkTemaomvisning: Oplysningstiden og romantikken i Danmark

På overgangen fra oplysningstiden til romantikken skabte det litterært interesserede ægtepar Kamma og Knud Lyne Rahbek et samlingssted for tidens forfattere, digtere og videnskabsfolk i deres hjem på Bakkehuset. Med udgangspunkt i museets samlinger sættes der i dette forløb fokus på dansk kultur- og åndsliv i perioden 1780-1830. Ud over ægteparrets hjem præsenteres eleverne for en række berømte forfattere, som på forskellig vis har været knyttet til Bakkehuset heriblandt Adam Oehlenschläger, J.L. Heiberg, B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig, H.C. Ørsted, Thomasine Gyllembourg, H.C. Andersen m.fl. Vi diskuterer begreber som oplysningstid, romantik og guldalder, og eleverne får samtidig et levende indblik i periodens livs- og boligform.

Læringsmål:
- Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og dansk litteraturs kanon.
- Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.

Målgruppe: 7. - 9. klasse
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Varighed: 1 time
Pris: 400 kr.

 

Andersen oplaesningTemaomvisning: ”Der var engang…” - H.C. Andersen og eventyrene

H.C. Andersen er en af de mest berømte danske forfattere, men selvom han blev kendt allerede i sin egen levetid, var vejen mod skriveriet lang og fyldt med udfordringer.
Denne temaomvisning handler om H.C. Andersen som person og forfatter, og med udgangspunkt i Bakkehusmuseets samlinger undersøger vi, hvordan H.C. Andersen overhoved blev forfatter. Derudover arbejder vi med eventyret som genre, herunder figurer, fortællestil, temaer og miljøer i eventyrene.
Det anbefales, at eleverne som forberedelse har læst eller på anden måde stiftet bekendtskab med mindst ét af H.C. Andersens eventyr før museumsbesøget.
Undervisningsform: dialog mellem elever og museumsunderviser.

Læringsmål:
- Eleven kan udpege centrale elementer.
- Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring.

Målgruppe: 2. - 3. klasse
Fag: Billedkunst, Dansk
Varighed: 1 time
Pris: 400 kr.


oehlenschlagerUndervisningsforløb: ”Der er et yndigt land” – nationalromantik og fædrelandssange

Hvorfor skrev Adam Oehlenschläger sin nationalsang, og hvilken forbindelse har den til den romantiske periode generelt?
I dette undervisningsforløb dykker vi ned i 1800-tallets fædrelandssange og analyserer dem indholdsmæssigt og genremæssigt for til sidst at kunne perspektivere dem til nationalromantikken. Vi sammenligner sangene med moderne fædrelandssange for at kunne diskutere begreber som national identitet og danskhed i dag.
Undervisningsform: dialog mellem elever og museumsunderviser samt gruppearbejde.

Læs om forberedelse og forløbets aktiviteter her.

Færdighedsmål: Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.
Vidensmål: Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og dansk litteraturs kanon

Målgruppe: 8. - 10. klasse
Fag: Dansk
Varighed: 1,5 timer
Pris: 600 kr.

 

romantikkens breveUndervisningsforløb: Romantikkens brevskrivning

I dette forløb arbejder vi med romantikken som litterær periode og med brevet som genre med udgangspunkt i én udvalgt kanonforfatter (H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger). Hver klasse kan frit bestemme, om fokus skal være på enten H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger, men i begge tilfælde vil vi arbejde med forfatterens brevskrivning. Under forløbet undersøger vi spørgsmål omkring genre, sprog og afsender-/modtagerforhold. Vi forsøger samtidig at sætte det udvalgte brev af H.C. Andersen/Adam Oehlenschläger ind i den relevante litterære kontekst, dvs. romantikken som litterær periode.

Undervisningsforløbet strækker sig over 6 lektioner fordelt på:
1. klassens forberedelse hjemme på skolen, forestået af klassens lærer.
2. museumsbesøg med rundvisning og gruppearbejde, forestået af museumsunderviseren.
3. opsamling og kreativ opgave hjemme på skolen, forestået af læreren.
Under menupunktet obligatoriske bånd kan man downloade lærervejledning, aktivitetsplan og undervisningsmateriale til forberedelsen. Som forberedelse skal klassen have læst et brev af enten Adam Oehlenschläger eller H.C. Andersen samt det undervisningsmateriale, som knytter sig til hver af de to forfattere.
Valget af forfatter, H.C. Andersen eller Adam Oehlenschläger, meddeles til museet ved bestilling af forløbet.

Læringsmål:
- Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og dansk litteraturs kanon.
- Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dansk litteraturs kanon.

Målgruppe: 8. klasse
Fag: Dansk
Varighed: 2-6 lektioner
Pris: 600 kr.

 

Forsidebillede PortrætkunstUndervisningsforløb: Æstetisk læring - Portrætkunst

Portrætkunsten er en alsidig genre, som giver mulighed for at arbejde med kunsthistorien og med den personlige identifikation og intentionalitet. Når man arbejder med portrætkunst, sættes der ofte gang i en refleksion over, hvordan man opfatter verden og hinanden og vores midler til at udtrykke denne opfattelse. Dette forløb er et billedkunstnerisk forløb, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt med produktion af egne portrætter.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Billedkunst som valgfag

Læs mere om læringsmål, afvikling, priser og forløbsbeskrivelser her.

 

Rum og arkitekturUndervisningsforløb: Æstetisk læring - Arkitektur og rum

Med fire dages fordybelse i emnet rum og arkitektur skal eleverne opleve og sanse rum og arkitektur i lokalmiljøet, hente viden og inspiration i oplæg om udvalgte historiske stilretninger og udfolde sig kreativt og innovativt ved at skabe en egen model af et hus. Forløbet sigter mod at øge elevernes forståelse for sammenhænge mellem form, æstetik og funktion i arkitekturen. De opmuntres til at spørge sig selv, hvordan forskellige rums kvaliteter og udformninger kan påvirke den individuelle og sociale adfærd.

Målgruppe: 7. klasse
Fag: Håndværk og design

Læs mere om læringsmål, afvikling, priser og forløbsbeskrivelse her.

 

Billedanalyse og portrætteringUndervisningsforløb: Æstetisk læring - Billedanalyse og portrættering

I dette forløb skærpes elevernes evne til at se og bruge begreber og virkemidler såsom komposition, farvesammensætning, lys og skygge, symmetri og asymmetri, planer og linjer, perspektiv, symbolik og budskab i billeder gennem egen produktion af portrætter. Før arbejdet med fremstilling af portrætter går i gang skal eleverne reflektere over, hvilke virkemidler og hvilket udtryk, de vil have frem, ud fra tanken om portrættet som en fremstilling af specifikke egenskaber og karaktertræk.

Målgruppe: 6. klasse
Fag: Dansk

Læs mere om forløbets faser, læringsmål, priser og forløbsbeskrivelse her.